BOBET

BOBET wordt gepresenteerd in de vorm van korte fiches aangepast aan de sector, waardoor op een eenvoudige en beknopte manier de inhoud van de wet en de daaruit voortvloeiende verplichtingen kunnen worden begrepen. BOBET geëvolueerd. Na een eerste update in 2014 is hier de .Editie maart 2020.

Al lid ? Log in:

Om een overzicht te krijgen van de inhoudsopgave

Wetgevende aspectenVoor verder…Tools
1. Welzijn op het werk en niet-markt
1.1. Een beetje geschiedenis 
2. Een wet en een code van welzijn op het werk2.1. Definities van risicobeheer
2.2. Soorten preventie of Da Ri Do
 
3. Actoren in het welzijnsbeleid.3.1. De werkgever, de hiërarchische lijn en de werknemers 
 3.2. Het SIPP en de preventieadviseur3.2.1. Identificatie van de SIPP
3.2.2. Inhoud van het activiteitenverslag (maandelijks of driemaandelijks) van het SIPP
3.2.3. SIPP gemeenschappelijk voor verschillende werkgevers
3.2.4. Bedrijfscategorieën en opleiding tot preventieadviseur.
3.2.5. Functieprofiel Preventieadviseur
 3.3. SEPP3.3.1. Verdeling van SIPP- en SEPP-taken
 3.4. Het CPPT–Comité voor preventie en bescherming op het werk 
 3.5. De vakbondsafvaardiging 
 3.6. De wettelijke verantwoordelijkheid van degenen die betrokken zijn bij het welzijn op het werk 
 3.7. Training van actoren van welzijn op het werk 
4. Beleid welzijn op het werk4.1. Het dynamisch managementsysteem risico's (SDGR)4.1.1. Sjabloon voor Beleidsverklaring voor welzijn op de werkplek
 4.2. Risicoanalyse en actieplannen4.2.1. Strategie Sobane en Déparis
4.2.2. Dashboard voor Preventie- en Actieplannen (PGP en PAA)
4.2.3. Risicoanalyse per activiteit: voorbeelden
 4.3. Verantwoordelijkheden van werknemers4.3.1. Nieuwe werknemers verwelkomen
 4.4. Ongevallen op het werk4.4.1. Ongevallen preventie
4.4.2. Voorbeeld van een ongevalsanalyse-aanpak
4.4.3. Aangifteformulier arbeidsongevallen
4.4.4. Documentsjabloon voor intern ongevalrapport
 4.5. Eerste hulp4.5.1. Typische inhoud van een EHBO-doos
4.5.2. Sjabloon voor logboek voor ongevallen/incidenten en eerste hulp
5. Gezondheidstoezicht5.1. Beslissingen van de bedrijfsarts preventieadviseur 
 5.2. Wie is onderworpen aan gezondheidstoezicht?5.2.1. Tabel met soorten gezondheidstoezicht
 5.3. Beroepsziekten 
 5.4. De re-integratie van langdurig arbeidsongeschikte werknemers 
 5.5. Preventief beleid inzake alcohol en drugs op de werkvloer5.5.1. Sjablonen voor beleidsverklaringen inzake alcohol- en drugspreventie (CCT 100)
6. Psychosociale aspecten6.1. Psychosociale factoren van welzijn op het werk6.1.1. Privé- en beroepsleven verzoenen... een heel programma!
6.1.2. Het belang van sociale steun
6.1.3. Functioneel onderhoud? het werkt !
6.1.4. Het beoordelingsgesprek
6.1.5. De functieomschrijving: waarom en hoe dit te bereiken?
6.1.6. Ambiguïteiten en rolconflicten doen pijn…
6.1.7. Stuurmodi
6.1.8. Collectief toezicht
6.1.9. Loopbaangesprek en beoordeling van vaardigheden
 6.2. Verzoek om psychosociale interventie6.2.1. Preventie van conflicten en intimidatie
6.2.2. Typologie van conflict- en intimidatiesituaties
6.2.3. De betrouwbare persoon
 6.3. stress op het werk6.3.1. Voorkom stress op het werk
6.3.2. Preventie van professionele uitputting (burn-out)
6.3.3. Flexibiliteit en werkintensivering
6.3.4. Vragenlijst over werkstress
7. Bijzondere categorieën werknemers7.1 Jongeren aan het werk7.1.1. Bijles geven
 7.2 Stagiairs 
 7.3 Zwangere/zogende vrouwen 
 7.4 Personen met een handicap 
 7.5 Oudste7.5.1. Behoud van oudere werknemers
7.5.2. Instrumenten om de werkgelegenheid van oudere werknemers te bevorderen
 7.6 Uitzendkrachten7.6.1. Functieomschrijving sjabloon
 7.7 Vrijhandelsovereenkomsten 
 7.8 Vrijwilligers, freelancers en contracten art. 60 
8. Werk- en beschermingsmiddelen8.1. Aankoop: drie groene lampjes procedure8.1.1. Rapportsjabloon voor inbedrijfstelling van apparatuur
 8.2. Externe technische controlediensten8.2.1. Lijst met periodieke apparatuurcontroles
 8.3. Het veiligheidsregister8.3.1. Sjabloon voor beveiligingslogboek
 8.4. Specifieke bepalingen 
 8.5. Beschermende uitrusting 
9. Werkplekken9.1. Veiligheids- en gezondheidsborden 
 9.2. Elektrische gevaren 
 9.3. Brandgevaar en explosieve atmosferen9.3.1. Lijst met minimumeisen voor brandbeveiliging
9.3.2. Algemene instructies in geval van brand
9.3.3. Ontruimingsoefening
 9.4. Het interne noodplan (PUI)9.4.1. Model intern noodplan (PUI)
 9.5. Reisrisico's 
 9.6. Afvalbeheer 
10. Fysische, chemische en biologische agentia10.1. geluidsniveaus 
 10.2. Biologische agentia – Classificatie naar mate van risico 
 10.3. Classificatie en etikettering van chemicaliën en veiligheidsinstructies10.3.1. Kankerverwekkende, mutagene en reproductietoxische middelen
 10.4. elektromagnetische golven 
 10.5 Thermische omgevingen 
11. Bijzondere bepalingen betreffende de bezetting van arbeidsplaatsen11.1 Werkplekken en derden 
 11.2. Tijdelijke of mobiele sites 
12. Ergonomische beperkingen12.1. Schermen en werk- en ruststoelen 
 12.2. Musculoskeletale problemen12.2.1.Handmatige behandeling van lasten
13. Bijlagen13.1. Juridische teksten 
 13.2. Bronnen en bibliografie 
 13.3. Afkortingen 
 13.4. De inhoud van mijn wellnesslade 

Ik download de PDF-versie van de BOBET

Onze GIDS is beschikbaar vrij voor de verenigingen van onze sectoren.
Om toegang te krijgen, registreert u zich hieronder.
Anders is het mogelijk om de GUIDE te bestellen via onze bestelling te sturen naar het adres: info@abbet.be.

Al lid ? Log in:

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons nieuws