DE BOBET 2020

De BOBET wordt gepresenteerd in de vorm van korte fiches aangepast aan de sector, die het mogelijk maken om de inhoud van de wet en de verplichtingen die eruit voortvloeien op een eenvoudige en beknopte manier te begrijpen. De BOBET evolueert. Na een eerste update in 2014 is hier de [red]nieuwe editie maart 2020[/red]. Om een overzicht te krijgen van de inhoudsopgave , Klik hier. [wit]i ik ik ik[/wit] [([blauw]Onze BOBET is beschikbaar vrij voor de verenigingen van onze sectoren. Om toegang te krijgen, hoeft u zich alleen maar hieronder te registreren. Voor de niet-sectorale instellingen, is het mogelijk om de BOBET te bestellen via onze bestelling te sturen naar het adres: info@abbet.be.[/blauw])]

Wetgevende aspecten Voor verder… Tools
Blad 1: Welzijn op het werk en niet-markt 1.1. Een beetje geschiedenis
Blad 2: Een wet en een code voor welzijn op het werk 2.1. Definities van risicobeheer 2.2. Soorten preventie of Da Ri Do
Blad 3: Actoren in het welzijnsbeleid. 3.1. De werkgever, de hiërarchische lijn en de werknemers
3.2. Het SIPP en de preventieadviseur 3.2.1. Identificatie van de SIPP 3.2.2. Inhoud van het activiteitenverslag (maandelijks of driemaandelijks) van het SIPP 3.2.3. SIPP gemeenschappelijk voor verschillende werkgevers 3.2.4. Bedrijfscategorieën en opleiding preventieadviseur. 3.2.5. Functieprofiel Preventieadviseur
3.3. SEPP 3.3.1. Verdeling van SIPP- en SEPP-taken
3.4. Het CPPT–Comité voor preventie en bescherming op het werk
3.5. De vakbondsafvaardiging
3.6. De wettelijke verantwoordelijkheid van degenen die betrokken zijn bij het welzijn op het werk
3.7. Training van actoren van welzijn op het werk
Fiche 4: Beleid inzake welzijn op het werk 4.1. Het dynamisch risicomanagementsysteem (SDGR) 4.1.1. Sjabloon voor Beleidsverklaring voor welzijn op de werkplek
4.2. Risicoanalyse en actieplannen 4.2.1. Strategie Sobane en Déparis 4.2.2. Dashboard voor Preventie- en Actieplannen (PGP en PAA) 4.2.3. Risicoanalyse per activiteit: voorbeelden
4.3. Verantwoordelijkheden van werknemers 4.3.1. Nieuwe werknemers verwelkomen
4.4. Ongevallen op het werk 4.4.1. Ongevallen preventie 4.4.2. Voorbeeld van een ongevalanalysebenadering 4.4.3. Aangifteformulier arbeidsongeval 4.4.4. Documentsjabloon voor intern ongevallenrapport
4.5. Eerste hulp 4.5.1. Typische inhoud van een EHBO-doos 4.5.2. Sjabloon voor logboek voor ongevallen/incidenten en eerste hulp
Blad 5: Gezondheidsmonitoring 5.1. Beslissingen van de bedrijfsarts preventieadviseur
5.2. Wie is onderworpen aan gezondheidstoezicht? 5.2.1. Tabel met soorten gezondheidstoezicht
5.3. Beroepsziekten
5.4. De re-integratie van langdurig arbeidsongeschikte werknemers
5.5. Preventief beleid inzake alcohol en drugs op de werkvloer 5.5.1. Sjablonen voor beleidsverklaringen inzake alcohol- en drugspreventie (CCT 100)
Blad 6: Psychosociale aspecten 6.1. Psychosociale factoren van welzijn op het werk 6.1.1. Privé- en beroepsleven combineren… een heel programma! 6.1.2. Het belang van sociale steun 6.1.3. Functioneel onderhoud… het werkt! 6.1.4. Het beoordelingsgesprek 6.1.5. De taakomschrijving: waarom en hoe dit te bereiken? 6.1.6. Ambiguïteiten en rolconflicten doen pijn… 6.1.7. Stuurmodi 6.1.8. Collectief toezicht 6.1.9. Loopbaangesprek en beoordeling van vaardigheden
6.2. Verzoek om psychosociale interventie 6.2.1. Preventie van conflicten en intimidatie 6.2.2. Typologie van conflict- en intimidatiesituaties 6.2.3. De betrouwbare persoon
6.3. stress op het werk 6.3.1. Voorkom stress op het werk 6.3.2. Preventie van professionele uitputting (burn-out) 6.3.3. Flexibiliteit en werkintensivering 6.3.4. Vragenlijst over werkstress
Blad 7: Bijzondere categorieën werknemers 7.1 Jongeren aan het werk 7.1.1. Bijles geven
7.2 Stagiairs
7.3 Zwangere/zogende vrouwen
7.4 Personen met een handicap
7.5 Oudste 7.5.1. Behoud van oudere werknemers 7.5.2. Instrumenten om de werkgelegenheid van oudere werknemers te bevorderen
7.6 Uitzendkrachten 7.6.1. Functieomschrijving sjabloon
7.7 Vrijhandelsovereenkomsten
7.8 Vrijwilligers, freelancers en contracten art. 60
Blad 8: Werk- en beschermingsmiddelen 8.1. Aankoop: drie groene lampjes procedure 8.1.1. Rapportsjabloon voor inbedrijfstelling van apparatuur
8.2. Externe technische controlediensten 8.2.1. Lijst met periodieke apparatuurcontroles
8.3. Het veiligheidsregister->art560] 8.3.1. Sjabloon voor beveiligingslogboek
8.4. Specifieke bepalingen
8.5. Beschermende uitrusting
Blad 9: Werkplekken 9.1. Veiligheids- en gezondheidsborden
9.2. Elektrische gevaren
9.3. Brandgevaar en explosieve atmosferen 9.3.1. Lijst met minimumeisen voor brandbeveiliging 9.3.2. Algemene instructies in geval van brand 9.3.3. Ontruimingsoefening
9.4. Het interne noodplan (PUI) [9.4.1. Model intern noodplan (PUI)
9.5. Reisrisico's
9.6. Afvalbeheer
Blad 10: Fysische, chemische en biologische agentia 10.1. geluidsniveaus
10.2. Biologische agentia – Classificatie naar mate van risico
10.3. Classificatie en etikettering van chemicaliën en veiligheidsinstructies 10.3.1. Kankerverwekkende, mutagene en reproductietoxische middelen
10.4. elektromagnetische golven
10.5 Thermische omgevingen
Fiche 11: Bijzondere bepalingen betreffende de bezetting van arbeidsplaatsen 11.1 Werkplekken en derden
11.2. Tijdelijke of mobiele sites
Blad 12: Ergonomische beperkingen 12.1. Schermen en werk- en ruststoelen
12.2. Musculoskeletale problemen 12.2.1.Handmatige behandeling van lasten
Blad 13: Bijlagen 13.1. Juridische teksten
13.2. Bronnen en bibliografie
13.3. Afkortingen
13.4. De inhoud van mijn wellnesslade

Bijgevoegde documenten

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons nieuws