Fiche 9.1. Veiligheids-en gezondheidssignalering op het werk.

Veiligheidspictogrammen en licht- of geluidssignalen zijn bedoeld om snel en duidelijk de aandacht te vestigen op voorwerpen, activiteiten en situaties die gevaar kunnen veroorzaken op de arbeidsplaats.

Klik hier voor Fiche 9.1. in PDF

Volgens titel 6 van boek III van de codex 1 is "veiligheids- of gezondheidssignalisering" signalering die verband houdt met een specifieke activiteit, een specifieke situatie en specifiek gedrag. Ze duidt op een aanwijzing of voorschrift in verband met veiligheid of gezondheid op het werk. Dat doet ze door middel van borden, kleuren, licht- of geluidssignalen, gebaren of verbale communicatie.

Die titel van de codex is niet van toepassing op signalering voor in de handel gebrachte gevaarlijke stoffen, preparaten, producten en apparatuur, noch op signalering om het verkeer op de weg, op spoorwegen, op waterwegen, op zee en in de lucht te regelen.

Permanente en eenmalige signalering

Veiligheids-en gezondheidssignalering op het werk wordt ofwel :
permanent aangebracht om een van de volgende zaken aan te geven :
o een verbod, een waarschuwing, een verplichting, de plaats en identificatie van reddingsmiddelen ;
o brandbestrijdingsmiddelen ;
o de aanwezigheid van recipiënten en leidingen ;
o risico’s om tegen obstakels te botsen, om te vallen, op vallende voorwerpen ;
o markering van verkeerswegen.
eenmalig aangebracht, om :
o een gevaarlijk voorval, een noodevacuatie aan te geven ;
o mensen op te roepen voor een specifieke activiteit ;
o mensen die risicovolle of gevaarlijke maneuvers uitvoeren te begeleiden.

Algemene principes van veiligheidssignalering

• De bedoeling van veiligheids- en gezondheidssignalering is om op een efficiënte, snelle en duidelijke manier de aandacht te vestigen op voorwerpen, activiteiten en situaties die gevaar kunnen veroorzaken.
• De betekenis van de kleuren op veiligheids- en gezondheidssignalisering is gebaseerd op Richtlijn 91/C53/06 van de EEG.
De aanduidingen in de tabel hieronder zijn van toepassing op alle signalering met een veiligheidskleur :

PNG - 40.8 ko

• De doeltreffendheid van veiligheidssignalisering mag niet in het gedrang komen door :
o een andere signalering van hetzelfde type die de zichtbaarheid of de hoorbaarheid belemmert ;
o een slecht ontwerp, een te beperkte hoeveelheid, een slechte plaats, een slechte staat of slechte werking van de signaleringsmiddelen of -apparatuur.
• De plaats van die middelen of voorzieningen is belangrijk :
o ze moeten daar geplaatst worden waar het verbod, de verplichting of het gevaarlijk gebruik begint ;
o wanneer in een bepaalde ruimte gehoorbescherming gedragen moet worden, moet het verplichtingsbord op alle toegangsdeuren aangebracht worden ;
o het volstaat niet om het verplichtingsbord alleen aan te brengen op de toegang tot het lokaal. Het kan verder in de ruimte herhaald worden wanneer de arbeidsplaats bijvoorbeeld zeer groot is of wanneer dat nodig is door de mate van overlast of het niveau van gevaar ;
o er kunnen ook veiligheidsborden aangebracht worden op de machines, de installaties of opslagtanks zelf, om de werknemers uitdrukkelijk te wijzen op het specifieke gevaar dat ervan uitgaat.


Specifieke voorschriften

De bijlagen van titel 6 van boek III van de codex bevatten :
-  Algemene principes over veiligheids-en gezondheidssignalering op het werk
-  Voorschriften voor signaleringsborden
-  Voorgeschreven signalering op recipiënten en leidingen

PNG - 93.9 ko