Fiche 7.2. Stagiairs

Klik hier voor Fiche 7.2. in PDF

PNG - 42.3 ko Titel 4 van boek X van de codex, over de bescherming van stagiairs, is van toepassing op de werkgever, de stagiair en de onderwijsinstelling.

Wat wordt verstaan onder ’stagiair’ ?
Iedereen die een opleiding volgt waarvoor hij bij een werkgever moet werken om werkervaring op te doen.

Wie moet de risicoanalyse uitvoeren ?
De werkgever die de stagiair tewerkstelt moet de risicoanalyse opstellen voordat de stagiair begint te werken. Die analyse moet een keer per jaar en telkens wanneer de werkpost gewijzigd wordt opnieuw gemaakt of aangepast worden. Op basis van die risicoanalyse stelt de werkgever vervolgens preventiemaatregelen op.
Die worden door de codex opgelegd en hangen af van de situatie van de stagiair. Als de stagiair tussen 15 en 18 jaar oud is, moet de werkgever immers beantwoorden aan titel 3 van boek X van de codex over de bescherming van jongeren op het werk. Hij kan de stagiair bijgevolg niet aanwerven voor bepaalde werkzaamheden (cf. fiche 7.1 Jongeren op het werk), behalve als dat nodig is voor diens beroepsopleiding. In dat geval moet de werkgever voor doeltreffende preventiemaatregelen zorgen, ze controleren en de stagiair begeleiden.
Daarnaast moet de werkgever het onthaal en de begeleiding van de stagiair organiseren, zodat die laatste zich kan integreren en zijn werk naar behoren kan uitvoeren. Net als bij nieuwe werknemers moet de werkgever of een lid van de hiërarchische lijn een peter/meter/mentor aanduiden om de stagiair te begeleiden.

Gezondheidstoezicht
De werkgever moet voor alle stagiairs een voorafgaande gezondheidsbeoordeling voorzien, behalve wanneer de stagiair dat onderzoek bij een eerste stage al heeft gekregen en de mogelijke risico’s vergelijkbaar zijn voor de twee stages. De eerste werkgever zorgt er immers voor dat stagiairs die onder een of andere vorm van gezondheidstoezicht vallen een voorafgaande gezondheidsbeoordeling krijgen voordat ze aan het werk gaan [1].
Bij elke opeenvolgende stage wordt die voorafgaande gezondheidsbeoordeling alleen herhaald als de stagiair blootgesteld wordt aan een nieuw risico, waarvoor nog geen onderzoek uitgevoerd werd.
De stagiair moet het bewijs van de beoordeling via het gezondheidsformulier aan elke nieuwe werkgever bezorgen.

Wanneer zijn risicoanalyse klaar is, brengt de werkgever de onderwijsinstelling op de hoogte en geeft hij aan welk soort gezondheidstoezicht, welke inentingen en welke preventiemaatregelen bij zwangerschap of borstvoeding nodig zijn (cf. fiche 7.3 Zwangere vrouwen/vrouwen die borstvoeding geven).
Wanneer gezondheidstoezicht nodig is, moet de werkgever de stagiair en de onderwijsinstelling daarvan verplicht op de hoogte brengen via een schriftelijk document dat de volgende informatie bevat :
• de omschrijving van de functie of taak waarvoor gezondheidstoezicht nodig is ;
• alle preventiemaatregelen die toegepast moeten worden ;
• de aard van het risico waarvoor specifiek gezondheidstoezicht nodig is ;
• de verplichtingen die gerespecteerd moeten worden in verband met de risico’s die inherent zijn aan de taak of werkpost ;
• eventuele aan de uitvoering van de preventiemaatregelen aangepaste opleidingen.

Gezondheidstoezicht voor een stagiair kan twee vormen aannemen :
• hetzelfde gezondheidstoezicht als dat van alle werknemers van de vereniging vanwege de arbeidssituatie (veiligheidsfunctie of functie met verhoogde waakzaamheid of een activiteit met welbepaald risico) ; het wordt in dat geval ’passend gezondheidstoezicht’ genoemd ;
• specifiek gezondheidstoezicht vanwege de blootstelling van de stagiair aan een specifiek risico, zoals nachtwerk of een ernstig risico waarbij de stagiair normaal gezien niet tewerkgesteld mag worden of dat ontstaat omdat de stagiair jonger is dan 18 jaar.

Normaal gezien voert de preventiedienst van de werkgever het medisch toezicht uit. Afhankelijk van de stageovereenkomst kan echter een afwijking toegestaan worden en is het de arbeidsarts van de preventiedienst van de onderwijsinstelling die ervoor instaat. Het is dan de instelling die het formulier voor gezondheidsbeoordeling aan de werkgever en de stagiair bezorgt.
Het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s (Fedris) betaalt de kosten van het medisch onderzoek terug onder deze voorwaarden :
• de stagiair voert taken uit aan een werkpost waar hij blootgesteld wordt aan een beroepsrisico ;
• de stagiair is nog niet onderzocht voor hetzelfde risico aan dezelfde werkpost
• hij volgt lessen in een erkende onderwijsinstelling ;
• de stage is goedgekeurd door de school ;
• het medisch onderzoek wordt uitgevoerd door de EDPB van de school.

Wat te doen bij een ongeval ?
De onderwijsinstelling wordt beschouwd als werkgever wat de toepassing van de wet over arbeidsongevallen aangaat. Wanneer een leerling of een student in het kader van een door de onderwijsinstelling georganiseerde opleiding echter bij een werkgever werkt, beschouwt de welzijnswetgeving het bedrijf, en niet de school, als werkgever.
In dat geval moet het bedrijf, als werkgever, een arbeidsongevallensteekkaart opstellen voor ongevallen die minstens 4 dagen arbeidsongeschiktheid tot gevolg hebben. Vervolgens moet hij een kopie van die steekkaart naar zijn EDPB sturen, de steekkaart minstens 10 jaar bewaren en het ongeval analyseren. De welzijnswetgeving zegt niets over de manier waarop de school en het bedrijf moeten samenwerken. Indien het bedrijf zich op een negatieve manier gedraagt, kan de school een klacht indienen bij de Algemene Directie voor Toezicht op het Welzijn op het Werk. Die kan een proces-verbaal opstellen met het oog op strafrechtelijke vervolging.

[1Art. X.4-7.- § 1 van de codex over het welzijn op het werk.