Fiche 4.3. Verantwoordelijkheden werknemers.

Ook de werknemers zijn verantwoordelijk voor het welzijn op het werk

Klik hier voor Fiche 4.3. in PDF

- Artikel 5 van de wet [1] stelt de algemene beginselen vast die de werkgever moet toepassen : de preventiemaatregelen toepassen en de middelen, procedures en ieders verantwoordelijkheden bepalen.
Artikel 6 van diezelfde wet zegt dat iedere werknemer in zijn doen en laten op de arbeidsplaats, overeenkomstig zijn opleiding en de door de werkgever gegeven instructies, naar zijn beste vermogen zorg moet dragen voor zijn eigen veiligheid en gezondheid en die van andere betrokken personen.

De werknemers moeten dus :
1° apparaten, werktuigen, machines, vervoermiddelen, gevaarlijke stoffen enz. correct gebruiken ;

2° op de juiste wijze gebruik maken van de persoonlijke beschermingsmiddelen die hun ter beschikking zijn gesteld en ze na gebruik weer opbergen ;

3° de specifieke veiligheidsvoorzieningen van met name machines, toestellen, gereedschappen, installaties en gebouwen niet willekeurig uitschakelen, veranderen of verplaatsen en deze voorzieningen op de juiste manier gebruiken ;

4° de werkgever en de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk onmiddellijk op de hoogte brengen van iedere werksituatie waarvan zij redelijkerwijs kunnen vermoeden dat ze een ernstig en onmiddellijk gevaar voor de veiligheid en de gezondheid met zich brengt, alsmede van elk vastgesteld gebrek in de beschermingssystemen ;

5° meewerken met de werkgever en de IDPB, zolang dat nodig is, om hen in staat te stellen alle opgelegde taken uit te voeren of aan alle verplichtingen te voldoen ;

6° meewerken met de werkgever en de IDPB, zolang dat nodig is, opdat de werkgever ervoor kan zorgen dat het arbeidsmilieu en de arbeidsomstandigheden veilig zijn en geen risico’s opleveren voor de veiligheid en de gezondheid binnen hun werkterrein ;

7° op positieve wijze bijdragen tot het preventiebeleid dat in het kader van de bescherming van de werknemers tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk tot stand wordt gebracht, zich onthouden van iedere daad van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk en zich onthouden van elk wederrechtelijk gebruik van de klachtenprocedure.

Het CPBW, of als dat er niet is de vakbondsafvaardiging, of als die er niet is de werknemers, moeten propagandamiddelen en maatregelen voor het onthaal, de informatie en vorming van werknemers op het gebied van preventie en bescherming op het werk uitwerken en uitvoeren.

PNG - 13.3 ko

[1Wet van 4 augustus 1996, Hoofdstuk II, art. 5