Fiche 10.3. Indeling en etikettering van chemische producten, en veiligheidsinstructies

Klik hier voor Fiche 10.3. in PDF

CLP-verordening1 nr. 1272/2008 implementeert het globaal geharmoniseerd systeem (GHS) in de arbeids- en de consumentenwereld.
Het GHS is een internationaal system voor de etikettering van gevaarlijke stoffen en moet de geldende nationale systemen eenvormig maken. Het omvat een reeks gevarenpictogrammen die de Europese oranje gevarenpictogrammen en hun Amerikaanse equivalenten vervangen.
De indeling, etikettering en verpakking van stoffen moeten sinds 1 december 2010 aan de nieuwe voorschriften beantwoorden. Voor mengsels moet dat sinds 1 juni 2015.
Hieronder ziet u een vergelijkingstabel van de oude en nieuwe pictogrammen volgens de drie gevarenklassen :

PNG - 101.8 ko

Blootstelling aan gevaarlijke chemische producten (en preventiemaatregelen)

Werknemers kunnen aan chemische agentia blootgesteld worden door inademing, door contact met de huid of door ze in te slikken. Welk type preventiemaatregelen genomen moet worden, hangt af van de grenswaarden voor blootstelling. Die waarden staan in bijlage VI.I-1 van de codex.

Er moeten dus absoluut preventiemaatregelen en voorzorgsmaatregelen zijn en die moeten, afhankelijk van de situatie, opgevolgd worden :
-  de veiligheidsinstructies van de fabrikant naleven ;
-  aan de werkzaamheden aangepaste persoonlijke beschermingsmiddelen dragen (handschoenen, schort enz.) ;
-  in de mate van het mogelijke producten alleen maar gebruiken in een verluchte of geventileerde ruimte ;
-  producten alleen gebruiken waarvoor ze door de fabrikant bedoeld zijn ;
-  producten die onverenigbare stoffen kunnen bevatten niet mengen. Voorbeeld : chloorhoudende producten (bleekmiddel) mengen met ammoniak (daardoor kunnen chloordampen vrijkomen) ;
-  niet eten of roken in de buurt van de producten ;
-  afval op een veilige manier sorteren en verwijderen ;
-  bij overgieten, de nieuwe houder correct labelen. De naam van het product, de pictogrammen, de gevarenaanduidingen of H-zinnen (Hazard) en de voorzorgsmaatregelen of P-zinnen (Prevention) moeten op het etiket vermeld worden (voorbeeld hieronder).

PNG - 50.9 ko